Oposiciones Mossos d´Esquadra (Presencial/Distancia)

 

Categorías: Mosos d'Esquadra

Modalidad: Presencial/Distancia

Tipo de curso: Oposiciones

Centro: Campus Training

 

1r. Tenir la nacionalitat espanyola.

2n. Tenir complerts els 18 anys d'edat i tenir menys de 35 (edat màxima orientativa).

3r. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària, de graduat escolar, Formació Professional de primer grau, equivalent o superior. Si es tracta d'un títol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologació corresponent del Ministeri d'Educació.

4t. Tenir una alçada mínima de 1'65 m. per a homes i 1'60 m. per a dones.

5è. No estar inclòs en cap causa d'exclusió mèdica.

6è Posseir el Nivell B de Català o realitzar la prova corresponent.

7è. Posseir el carnet de conduir vehicles de categoria B o B1 de l'anterior legislació.

8è. Declaració jurada per la qual es compromet a portar armes.

9è. No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

10è. No patir malalties o defectes físics que impedeixin el desenvolupament de les corresponents funcions.

11è. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques per sentencia ferma.

Aquests requisits són orientatius, l'entitat convocant pot establir els que consideri més oportuns.

 

TopFormacion ha seleccionado de entre 35 Oposiciones Oposiciones mossos ,este Oposiciones para ti.

Las Oposiciones a Mossos d'Esquadra son semipresenciales en BARCELONA Y MADRID. “Mensualidades a tu Medida”.

Activitats que desenvolupen

- Funcions de policia de seguretat ciutadana: protecció de persones i béns, protecció d'edificis, investigació, patrulles, etc.
- Funcions de policia administrativa: vetllar pel compliment de les lleis, ordres i disposicions de la Generalitat i l'Estat, etc.
- Funcions de policia judicial: en unitats dependents funcionalment de jutges, tribunals i ministeri fiscal per a la investigació i descobriment de delictes.
- Funcions de policia de trànsit: en funció dels acords entre l'Estat i la Generalitat.

El que aconseguirem
En general, aquestes són algunes de les atractives avantatges que t'ofereix el ocupar un lloc de funcionari autonòmic com a membre del cos dels Mossos d'Esquadra:
- Lloc de treball amb la MÀXIMA ESTABILITAT.
- Sous de 1800 a 2500 € mensuals.
- 14 PAGUES I MITJA l'any.
- Horaris: a torns.
- Vacances i dies d'assumptes propis (40 DIES mínim per any).
- TRIENNIS. Augments salarials del 5% aproximadament, a part de l'IPC, per antiguitat.
- Possibilitats de PROMOCIÓ INTERNA a partir de l'1 any amb places reservades.
- Possibilitat de EXCEDÈNCIES.

MATERIAL COMPLEMENTARI
** Constitució Espanyola
** Estatut d'Autonomia
** Legislació Gènere
** Psicotècnics

 
 

MÒDUL 1. LEGISLACIÓ NACIONAL
Tema 1. La Constitució Espanyola
Tema 2. El Tribunal Constitucional
Tema 3. Les Corts Generals
Tema 4. La Corona
Tema 5. El Govern
Tema 6. L'Administració
Tema 7. Organització Territorial de l'Estat
Tema 8. Les comunitats autònomes
Tema 9. El Poder Judicial
Tema 10. Llei de Forces i Cossos de Seguretat.
Tema 11. Drets Humans.
Tema 12. Unió Europea

MÒDUL 2. ÀMBIT DE LES CIÈNCIES SOCIALS, CONEIXEMENT DE L'ENTORN I LEGISLACIÓ GENERALITAT

Tema 13. Història de Catalunya (Part I)
Tema 14. Història de Catalunya (Part II)
Tema 15. Marc geogràfic de Catalunya i organització territorial
Tema 16. Principals variables de l'estructura econòmica i social de Catalunya
Tema 17. La immigració i la societat multicultural
Tema 18. L'àmbit sociolingüístic
Tema 19. El canvi social producte de les noves tecnologies de la Informació
Tema 20. L'home i l'equilibri ecològic
Tema 21. Principals corrents artístics i culturals
Tema 22. L'Origen de la Generalitat.
Tema 23. Antecedents de l'Estatut vigent
Tema 24. La Generalitat durant la República
Tema 25. L'Estatut d'Autonomia
Tema 26. Organització Administrativa de la Generalitat

MÒDUL 3. LEGISLACIÓ GENERAL I ESPECÍFICA
1. Constitució Espanyola de 1978
2. Estatut d'Autonomia
3. Llei 4 / 2003 d'Ordenació del sistema de seguretat pública a Catalunya
4. Llei 19/1983, de creació de la Policia de la Generalitat
5. Llei 10/1994 de la policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra
6. Decret 183/1995 de règim disciplinari dels Mossos d'Esquadra
7. Decret 184/1995 de Regulació d'uniformes... dels Mossos d'Esquadra.
8. Decret 102/1998 de Competències de la Generalitat en trànsit, circulació ...
9. Decret 243/2007, d'Estructura del Departament Interior, Relacions Institucionals ...
10. Decret 401/2006, Reglament de provisió de llocs de Mossos d'Esquadra
11. Resolució INT/1828/2004, d'aplicació del Codi Europeu d'Ètica de la Policia
12. La Construcció d'un Espai de Seguretat, Justícia i Llibertat.

MATERIAL COMPLEMENTARI
** Constitució Espanyola
** Estatut d'Autonomia
** Legislació Gènere
** Psicotècnics

PROVES D'ACCÉS
PRIMERA FASE

- 1r EXERCICI. Consistirà en les següents proves:
1. La realització per escrit d'un examen tipus test sobre el temari.
2. Bateria de psicotècnics.
3. Qüestionari de personalitat.
- 2n EXERCICI. Avaluació de coneixements de la llengua catalana. Serà obligatòria aquesta prova per a aquells aspirants que no estan en possessió del títol de nivell "B" de la secretària general de Política Lingüística o titulació equivalent.
- 3r EXERCICI. Realització de proves físiques.
- 4t EXERCICI. Entrevista personal.

SEGONA FASE
Curs de Formació a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya d'una durada de 9 mesos.

TERCERA FASE
Període de practiques d'una durada de 12 mesos.

(Aquest tipus d'examen és orientatiu ja que cada Ajuntament o entitat convocant pot establir les proves que consideri oportunes.)

Pide más información gratis

Pide información gratis y sin compromiso sobre este curso

Curso: Oposiciones Mossos d´Esquadra

(Todos los campos son obligatorios)

Los datos personales que nos ha facilitado a través de este portal serán recogidos en un fichero automatizado del que es titular COMUNIDAD CAMPUS SL, siendo su finalidad la de gestionar, administrar y prestar los servicios o facilitar los contenidos que nos haya solicitado. Asimismo, nos autoriza para que podamos ofrecerle nuevos servicios y contenidos, así como enviarle información comercial relacionada con las novedades y promociones de esta empresa, salvo que manifieste lo contrario marcando la siguiente casilla En el mismo sentido, acepta que los datos facilitados puedan ser cedidos a otras empresas del Grupo al que pertenece esta sociedad, así como a sociedades partícipes, participadas, y/o colaboradoras, permitiendo que las mismas le remitan información sobre cualquier bien o servicio que comercialicen, salvo que manifieste lo contrario marcando la siguiente casilla En cualquier caso, para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley puede dirigirse a esta compañía en la dirección C/ Comandante Fontanes 1, 1º, 15003 – A Coruña. Los datos recogidos a través del portal formarán parte, exclusivamente, del fichero titularidad de COMUNIDAD CAMPUS SL, no pudiendo ser objeto de apropiación y/o distribución por ninguna otra empresa, entidad o sociedad. Esta exclusión hace referencia, expresamente, a la titular del portal, la cual no podrá hacer uso de los datos que se recojan a través de este medio. y de otras empresas relacionadas con los sectores de telecomunicaciones, financiero, ocio, formación, gran consumo, automoción, energía, agua, ONGs e instituciones y organizaciones públicas, salvo que nos indiques lo contrario marcando esta casilla

Nombre:
Apellidos:
Email:
Teléfono:
Código Postal:
Localidad:
País:
Provincia:

Acepto la política de privacidad y las condiciones de uso

 
 
Subir